Klauzula informacyjna RODO

W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie z dniem 25 maja 2018 roku rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizuj膮c obowi膮zek informacyjny, jako Administrator danych osobowych pragniemy poinformowa膰 o sposobie przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych.

W przypadku, kiedy udost臋pniaj膮 nam Pa艅stwo dane osobowe swoich pracownik贸w, wsp贸艂pracownik贸w, cz艂onk贸w zarz膮du, wsp贸lnik贸w, kontrahent贸w, dostawc贸w lub innych os贸b, prosimy o poinformowanie os贸b, kt贸rych dane osobowe zosta艂y nam przez Pa艅stwo przekazane, i偶 przetwarzamy je na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej, a tak偶e o zakresie udost臋pnianych danych osobowych oraz o tym, 偶e jeste艣cie Pa艅stwo 藕r贸d艂em, od kt贸rego ich dane pozyskali艣my.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma For Nature Solutions sp. z o.o., Ostaszewo 57L, 87-148 艁ysomice wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w, prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Toruniu, VII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000353497, NIP: 5842695092, REGON: 220993841 (dalej Administrator). W sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych mo偶na kontaktowa膰 si臋 z inspektorem ochrony danych pisemnie: za po艣rednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@for-nature.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane mog膮 by膰 przetwarzane w celu:

 1. wykonania zawartej z Pa艅stwem umowy/zlecenia w tym zapewniania odpowiedniej, jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. dochodzenia roszcze艅 wynikaj膮cych z zawartych um贸w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 w zwi膮zku z uzasadnionym interesem Administratora;
 3. marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug w艂asnych Administratora 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 w zwi膮zku z uzasadnionym interesem administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpo艣redniego swoich us艂ug.
 1. Kategorie os贸b, kt贸rych dane osobowe s膮 przetwarzane
 1. klienci, b臋d膮cy osobami fizycznymi, a w przypadku klient贸w b臋d膮cych osobami prawnymi 鈥 dane osobowe os贸b uprawnionych do reprezentacji takich podmiot贸w, pracownik贸w, wsp贸艂pracownik贸w takich klient贸w;
 2. kontrahenci i dostawcy us艂ug i towar贸w b臋d膮cy osobami fizycznymi, jak r贸wnie偶 pracownicy
  i wsp贸艂pracownicy dostawc贸w us艂ug i towar贸w nabywanych przez Administratora;
 3. osoby zg艂aszaj膮ce si臋 do Administratora w celu rekrutacji do pracy u Administratora;
 4. inne osoby, kt贸re przekaza艂y swoje dane osobowe Administratorowi np. w zwi膮zku z wys艂ana korespondencj膮 jak r贸wnie偶 os贸b, kt贸rych dane zosta艂y przekazane przy okazji 艣wiadczenia us艂ug przez Administratora.
 1. Okres przetwarzania

W zale偶no艣ci od celu Administrator b臋dzie przetwarza艂 Pa艅stwa dane b臋d膮 one przetwarzane przez okres:

 1. niezb臋dny do prawid艂owego wykonania umowy;
 2. przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z umowy;
 3. do momentu wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. wykonywania obowi膮zk贸w prawnych na艂o偶onych na Administratora.
 1. Zasady powierzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane wy艂膮cznie pracownikom Administratora, kt贸rym pisemnie powierzono przetwarzanie danych osobowych i kt贸rzy ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 za naruszenie zasad przetwarzania, a ponadto do podmiot贸w prowadz膮cych obs艂ug臋 informatyczn膮 i ksi臋gowo-kadrow膮.

 1. Przys艂uguj膮ce prawa

Przys艂uguje Pa艅stwu prawo dost臋pu do Pa艅stwa danych przetwarzanych przez Administratora oraz do ich kopii, a tak偶e prawo 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia ich przetwarzania. 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W zakresie, w jakim podstaw膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, przys艂uguje Pa艅stwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie Pa艅stwa danych na podstawie udzielonej zgody mo偶e by膰 zaprzestane w ka偶dym czasie, w sytuacji, w kt贸rej wycofacie Pa艅stwo udzielon膮 zgod臋. Ponadto macie Pa艅stwo prawo 偶膮dania przeniesienia Pa艅stwa danych osobowych do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Przys艂uguje Pa艅stwu tak偶e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane s膮 w p. 1.

 1. Informacja, co do wymogu lub dobrowolno艣ci podania danych osobowych oraz konsekwencjach

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug Administratora. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy/zlecenia jest dobrowolne, aczkolwiek niezb臋dne w celu wykonania umowy/zlecenia.

 1. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Pa艅stwa dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany i nie b臋d膮 profilowane.